Youthful Lip Soothing Mask Treatment

Youthful Lip Soothing Mask Treatment

จากเทคโนโลยีแนวใหม่ของ Retinol, วิตามินเอบริสุทธิ์ ทำให้เส้น
และริ้วรอยบนริมฝีปากเรียบเนียน และหายไป พร้อมทะนุถนอมผิวบริเวณรอบปาก
กลุ่มเป้าหมาย : ริมฝีปากที่ขาดการบำรุง มีเส้น และริ้วรอย


  • บำรุงบริเวณรอบริมฝีปากให้สดใส ชุ่มชื่นไร้ริ้วรอย

  • Collagen Fiber Mask
  • Collagen
  • Retinol