Detoxification Body Ritual/New Mom Treatment

Detoxification Body Ritual/New Mom Treatment

ทรีตเมนท์พอกตัวด้วยสาหร่ายสีน้ำตาลซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ Zinc , Calcium, Potassium,
Copper, Vitamin B C Eซึ่งจะช่วยกำจัดสารพิษตกค้างออกมาตามรูขุมขุน
และลดอาการบวมน้ำจากการรับประทาน ในขณะเดียวกันยังเติมแร่ธาตุซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการเจริญเติบโตของเซลล์ผิ


ส่วนประกอบหลัก :
Calcium, Potassium, Zinc, Coper, Sulfur, Iodine,
Iron , Pro Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B,
Vitamin E